tamas

روشهاي استفاده از پست الکترونیکی دانشگاه

از آنجاییکه برخی ایمیل های رسیده به صندوق پست الکترونیکی کاربران مشکوک به هرزنامه میباشد، ممکن است بعضی از این ایمیلها در پوشه junk یا spam قرار گیرند
لطفاً در صورتیکه فرستنده ایمیل از ارسال خود اطمینان دارد ، این پوشه را بررسی نموده و ایمیل خود را بازیابی نمایید

Roundcube webmail
Refer to use the roundcube
Refer to use the roundcube